Algemene voorwaarden

Voor leveringen via deze internetsite zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aankopen en bestellingen uit de webshop van Marjolein Heine Producties zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Marjolein Heine Producties worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Marjolein Heine Producties ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Marjolein Heine Producties zijn vrijblijvend en Marjolein Heine Producties behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Van aanbiedingen en kortingen kan alleen gebruik worden gemaakt binnen de vastgestelde actieperiode en indien voldaan is aan de voorwaarden.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Marjolein Heine Producties werkt voornamelijk met vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen. De afgenomen diensten/producten dient u dan ook te betalen voordat de boeken of cd’s geleverd worden.
3.3 Betaling geschiedt via Bol.com of bankoverschrijving.
3.3.1 Bankoverschrijving: Kiest u voor de optie bankoverschrijving, dan ontvangt u een e-mail (indien u een geldig e-mailadres heeft opgegeven) van Marjolein Heine Producties met de instructies voor betaling. Deze wordt eenmalig aan u verstrekt. Bewaar deze zorgvuldig. Dit is uw garantiebewijs. Een bestelling is pas volledig wanneer de betaling is ontvangen.

Artikel 4. Levering
4.1 Marjolein Heine Producties streeft er naar binnen vijf werkdagen te leveren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Indien u gebruik maakt van een speciale aanbieding kan het zijn dat de levertijd langer is dan vijf werkdagen in verband met het grote aantal bestellingen.

Artikel 5. Retourneren
5.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering te retourneren.
5.2 Bij uw bestelling zijn er verzendkosten in rekening gebracht. Deze zullen bij een retourzending niet vergoed worden. Is er bij de aanbieding sprake van een gratis verzending, dan zal het aankoopbedrag worden gerestitueerd. De kosten van een retourzending zijn ook voor uw rekening en worden niet door Marjolein Heine Producties vergoed.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Marjolein Heine Producties verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Marjolein Heine Producties in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Marjolein Heine Producties gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. U ontvangt dan het volledige aankoopbedrag retour.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Marjolein Heine Producties kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen
8.1 Bij bestelling dient u uw gegevens volledig en nauwkeurig in te vullen. Indien wij uw bestelling na verzending retour ontvangen van TNT Post in verband met onvolledige of onjuiste gegevens, zullen wij contact met u opnemen. U dient dan nogmaals verzendkosten over te maken op onze rekening alvorens wij over zullen gaan op verzending.
8.2 Indien u aan Marjolein Heine Producties schriftelijk opgave doet van een adres, is Marjolein Heine Producties gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Marjolein Heine Producties schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.